วันนี้(7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.) นายปัณณทัต วิวัชรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ว่าที่ พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร สพม.เขต 32 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรแก่เยาวชน เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ งานพฤษศาสตร์ในโรงเรียน และ3) เพื่อสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน ระยะ 5 ปีที่ 6 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


การประชุมกลุ่มขับเคลื่อนกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งนี้ ดำเนินการในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 โรงเรียน ครูและบุคลากรเข้าร่วม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 140 คน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สถานศึกษาที่เป็น เครือข่ายโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ได้ตอบรับและเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 60 คน เพื่อที่จะดำเนิน การต่อไปให้เกิดรูปธรรมยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการส่งผลการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมินต่อไป

งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยการนำพืชมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ เข้ากับการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนองต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ ต่อไป

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.มานิต กีรตินิตยา
|ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|  http://gg.gg/46fs9
|ดาวน์เอกสารการอบรม| http://gg.gg/46fsa

 
 
 
 
 
 
 
 

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”