โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 นายอำเภอเป็นผู้ตั้งขึ้น ดำรงอยู่ได้ด้วยความอารักขาของทางราชการ มีหมู่บ้านที่มาศึกษาเล่าเรียน คือ บ้านทุ่งวัง บ้านตาลอง

       พ.ศ. 2507 พระอาจารย์พุฒ กิตติปฺญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งวัง นายอ่อน แขกรัมย์ นายสด ยามรัมย์ นายหิน แซ่มั่น กำนันตำบลทุ่งวังและสารวัตรกำนัน นายชาย ไชยพิมพ์ ครูใหญ่ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กรรมการศึกษา ราษฎรบ้านทุ่งวัง ได้คิดปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่เพราะอาคารเก่าชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้จัดหาที่ดินให้โรงเรียนได้ 28 ไร่
       พ.ศ. 2508 คณะครูได้บริจาคเงินส่วนตัวจัดซื้อวัสดุก่อสร้างได้ 5,000 บาท นายอ่อน แขกรัมย์ นายสด ยามรัมย์ นายหิน แซ่มั่น และราษฎรบ้านทุ่งวัง บริจาควัสดุก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท งานก่อสร้างเริ่มเมื่อเดือนมีนาคม 2508 และสามารถใช้เป็นสถานที่เรียนได้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2508 โรงเรียนจึงขออนุมัติย้ายที่เรียนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2508
       พ.ศ. 2510 โรงเรียนรับเงินสบทบจากทางราชการ เป็นเงิน 18,000 บาท
       พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียน ชั้นประถมปีที่ 5 ในปีแรกมีนักเรียนชาย 18 คน หญิง 11 คน รวม 29 คน และเรียกเก็บค่าเล่าเรียนปีละ 40 บาท ปีนี้ทางราชการให้เงินสมทบต่อเติมอาคารเรียน 25,000 บาท ในปีนี้ทางราชการได้แต่งตั้งครู คือนายสงวนศักดิ์ อุ่นทานนท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรี นายชาย ไชยพิมพ์ ผู้ช่วยครูใหญ่จัตวา นายดุสิต ประดับศรี นายโกศล จันทร์ดอกรัก นางสาววรรณี วรศิริ ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ และนายสมศรี วงศาสนธิ์ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านป่าหนาม
       พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นป.6 และได้เงินภาษีบำรุงท้องที่ 8,889 บาท คณะครูบริจาค 1,122 บาท ต่อเติมอาคารเรียน ในปีนี้ทางราชการแต่งตั้ง นายสมอินทร์จ่าแท่นทะรังค์ ไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสะแก นางกรวิภา ภูมิไธสง ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ในปีนี้นายสงวนศักดิ์ อุ่นทานนท์ ครูใหญ่เลื่อนชั้นเป็นข้าราชการชั้นโท และทางราชการได้แต่งตั้งนายสงคราม งานไธสง ดำรงตำแหน่งภารโรงโรงเรียนนี้
       พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปีที่ 7 มีครูทั้งหมด 14 คน ภารโรง 1 คน นักเรียนทั้งสิ้น ชาย 239 คน หญิง 196 คน รวม 435 คนและอำเภอได้อนุมัติให้โรงเรียนนี้ตั้งกองลูกเสือสามัญและอนุกาชาด โรงเรียนมีลูกเสือและอนุกาชาดรวม 83 คน
       พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้รับเงินก่อสร้างส้วม แบ 401 หนึ่งหลัง ราคา 11,200 บาท 
       พ.ศ. 2517 โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 แบบ ป. 1 ซ 
      พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบ ประเภทบ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง 
รวมทั้งหลังเดิมเป็น 4 หลัง 
       พ.ศ. 2520 ได้ทำการก่อสร้างอาคารประกอบประเภทบ้านพักครูเพิ่มอีก 2 หลัง 
       พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป 1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน 
ใน ปีนี้ทางราชการได้เปลี่ยนระดับการศึกษาใหม่ คือเปิดชั้นเรียนตั้งแต่ ป.1-6 เพียง ป.1-6 ส่วนชั้น ป.7 หมดไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2520 
       พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2522 โรงเรียนนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ในวงเงิน 85,000 บาท 
       พ.ศ. 2532 ทางราชการได้สร้างสนามกีฬา และขุดบ่อเลี้ยงปลา 
พ.ศ. 2533 ปีนี้ทางราชการได้สร้างส้วม 1 หลัง ขนาด 8 ที่นั่ง
       ตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาจนถึงปีพุทธศักราช 2509 โรงเรียนอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523 จึงโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการกาประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
     ในปี พ.ศ. 2527 ได้แยกสาขาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1 โรง คือโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ทางค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ฯ ได้มาสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้ 1 หลัง เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 จนถึงปี พ.ศ.2546 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) 
       จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ และจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานเดียวกันคือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดโครงสร้างใหญ่ เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น
     ระดับ พื้นที่ได้หลอมรวม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน และจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น 4 เขต
     สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทำให้โครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตามมาตรา 6 ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ คือ อำเภอพุทไธสง อำเภอสตึก อำเภอคูเมือง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอแคนดงอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอแคนดง มีโรงเรียนในสังกัด 212 โรง และ 1 สาขา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
     ต่อ มาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่และเปลี่ยน ชื่อเป็น“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4” มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนในเขต พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยแยกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (กรมสามัญศึกษาเดิม) จำนวน 16 โรง ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์) โดยใช้ชื่อว่าย่อว่า "สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 หรือ สพป.บร.4)
     ใน ปัจจุบัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 193 โรงเรียน 1 สาขา ที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31120 ซึ่งได้ย้ายจากที่เดิมมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งสำนักงานเป็นอาคารเรียน สปช. 1 หลัง จำนวน 2 ชั้น และมีการก่อสร้างปรับปรุงเติมเติม เพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีภารกิจดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  
ข้อมูล : แผนปฎิบัติการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ปี 2555/แผนปฏิบัติการสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2556
 
     
     

ITA

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”