วันนี้ (1 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2559 สังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (ที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5) โดยมีนายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวรายงาน

       ด้วยในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่สำคัญยิ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้ทรงก่อตั้งคณะลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคมพ.ศ. 2455 เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย

       ในส่วนของกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือประจำปี 2559 มีลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 26 คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 550 คน จำนวน 7 โรงเรียน และ 1 สาขา
ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
       2. โรงเรียนบ้าหนองแวง
       3. โรงเรียนบ้านกระสัง
       4. โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
       5. โรงเรียนบ้านหญ้าคา
       6. โรงเรียนบ้าหนองยางหนองจาน
       7. โรงเรียนบ้านหนองครก
       8. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด

การดำเนินกิจกรรม กลุ่มโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในโอกาสเดียวกันประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับกองลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เสร็จขั้นตอนตามพิธี ลูก
เสือ-เนตรนารีเดินทางกลับโรงเรียน  
ในส่วนของโรงเรียนบ้านทุ่งวัง นายรังสิวุฒิกลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 178 คน ผู้กำกับ จำนวน 8 คน ดังนี้

                      กองลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

ผู้อำนวยการกองลูกเสือ  นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์

ผู้ถือป้าย  ด.ช.กลวัชร บัวผัน
ผู้ถือธง (สามัญ)  ด.ช.อนุรักษ์  ฝางฤทธิ์

กองลูกเสือสามัญ 
กองที่ 1
1.  ผู้กำกับลูกเสือ นายวุฒิศักดิ์  พันธ์ฉลาด  
2.  รองผู้กำกับลูกเสือ  นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์  
รวมทั้งหมด 48  คน
กองที่ 2  เนตรนารี
1.  ผู้กำกับลูกเสือ  นางเลขา สมบัติทิพย์  
2.  รองผู้กำกับลูกเสือ  นางปราณี  คำมี  
รวมทั้งหมด  48  คน

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผู้ถือธง  เด็กชายปริญญา มั่งคั่ง

กองที่ 1  (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)
1.  ผู้กับกับลูกเสือ นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2.  รองผู้กำกับลูกเสือ   นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล

จำนวนลูกเสือ  40  คน
กองที่ 2  (เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)
1.  ผู้กับกับลูกเสือ นางขนิษฐา  บริบูรณ์
2.  รองผู้กำกับลูกเสือ  นางสุพิชญ์ชญา  ศรีเจริญ

จำนวนเนตรนารี  42  คน

รวมทั้งหมด  178  คน


 

 
   ลิงก์ภาพกิจกรรม : Google Drive : http://gg.gg/42nqg
                           FANPAGE : http://gg.gg/42nqi
 
 

                        นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์  รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี
 
 

 

                          นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 กล่าวรายงาน

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์  เว็บมาสเตอร์