(12 พฤษภาคม 2559) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นป.1-ม.3 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โดย นายรังสุวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีสาระการประชุมดังนี้

1. แนะนำตนเอง
2. การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
3. โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
5. แนวปฏิบัติการลงโทษนักเรียน
6. การจัดรวมรุ่นศิษย์เก่าดงแสนตอ
ซึ่งในวันนี้ ทางโรงเรียนได้แจกอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ทุกคน

 
  (19 พฤษภาคม 2559) เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้จัดกิจกรรมวันวิสาชบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดบ้านโนนสูงทุ่งสว่าง หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง และ วัดบ้านค้อ ต.ทุ่งวัง เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม สนับสนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
  (24 พฤษภาคม 2559) เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปัจจุบันและผู้นำชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีนายเคน ทรัพย์โภชน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมตามวาระ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการของโรงเรียน ตลอดจนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ต่อไป  
  (25 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวเสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ต่อไป และอ.ประจวบ ปิงกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้พบปะพูดคุย แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการซักถามปัญหาต่าง ๆ .../  
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
  ภาพกิจกรรม  

Facebook : https://www.facebook.com/thungwangsatuk5

Google Drive: https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_eFE3VzFrWHFFb2s&usp=sharing