วันนี้(14 มิถุนายน 2559) เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนนโยบายรัฐบาล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนสมัครเลือกตั้งประธาน 2 หมายเลข ดังนี้ 
       เบอร์ 1 เด็กชายกลวัชร บัวผัน (ม.3) 
       เบอร์ 2 เด็กหญิงณัฐมล ต้องเดช (ม.3) 
โดยมีอาจารย์บัณฑิต วงศาสนธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ และให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ลงคะแนนเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งมีดังนี้

       เบอร์ 1 เด็กชายกลวัชร บัวผัน ได้ 92 คะแนน
       เบอร์ 2 เด็กหญิงณัฐมล ต้องเดช ได้ 208 คะแนน
       บัตรเสีย 10
      ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20

       การจัดกิจกรรมเลือกตั้งในปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานนักเรียน เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้เปิดตัว หาเสียง แจ้งนโยบาย/แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับโรงเรียน ประมาณ 2 สัปดาห์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้นระดับปฐมวัย) ได้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งได้จำลองรูปแบบของการเลือกตั้งในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน การดำเนินการในครั้งนี้ นายรังสิวุฒิ กลางสว้สดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวังได้พบปะกับนักเรียน ชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของประชาธิปไตยที่ดีนั้น เริ่มต้นที่ตัวนักเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไป.../

 
  ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  อ.ธนายุต  นนทเสน/อ.จารุวัฒน์  อังกุละศรี ครูอัตราจ้าง
 
   
   
   
     
     
     
     
     
   
   
 

ลิงก์รายละเอียดภาพ :  

         Google Drive : https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_WW9tVlNnQzlCRGM&usp=sharing


         Facebook :  https://www.facebook.com/thungwangsatuk5/photos/?tab=album&album_id=648367851987251