วันนี้(27 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล (ชุดที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย

       1. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระจำนงค์ รองผอ.สพป.บร.4   ประธานกรรมการ
       2. นายมงคล ฤทธิรณ                                         ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รองประธานกรรมการ
       3. ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์                         กรรมการ 
       5. นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์                 กรรมการ
       6. นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์           กรรมการ
       7. นายอุเทน คำสิงห์นอก ศึกษานิเทศก์                กรรมการ
       8. นางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ


       การประเมินในครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง (รุ่นที่ 2) เพื่อประเมินความยั่งยืนของการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล โดยใช้เครื่องมือนิเทศประเมิน ตามกรอบดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านครู มาตรฐานที่ 3 ด้านผู้บริหาร มาตรฐานที่ 4 ด้านอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ และมาตรฐานที่ 5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตามเจตนารมณ์ที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง เพื่อให้เกิดโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับเด็กในชนบท ซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป.../

 

 
   

ภาพกิจกรรม ลิงก์ : http://gg.gg/42k1s

 เอกสารประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล : http://gg.gg/42k3w

ข่าว ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ธนายุต นนทเสน/ จารุวัฒน์  อังกุระศรี   ครูอัตราจ้าง