Menu
 

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.39 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าม่วง กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 โดยการต้อนรับของคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

       โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 72 กิโลเมตร จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 36 คน นักเรียน 495 คน (รวมกับโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด นักเรียน 47 คน) มีพื้นที่ 3 แปลง (แปลงที่ 1 ที่ตั้งของโรงเรียน : 39 ไร่ 1 งาน 59 ตรว. แปลงที่ 2 : 8 ไร่ 2 งาน (หนองระโยง) และแปลงที่ 3 : 8 ไร่ (สาขาบ้านโคกอะโตด)

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เป็นศูนย์กลางของตำบลทุ่งวัง มีหมู่บ้านในเขตบริการ 9 หมู่บ้านคือ บ้านทุ่งวัง หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง(คุ้มต่ำ) หมู่ 3 บ้านทุ่งวัง (ตุงเวียง) หมู่ 15 บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ 12 บ้านสมหวัง หมู่ 8 บ้านม่วงหวานหมู่ 13 บ้านตารัน หมู่ 10 และบ้านโคกอะโตด หมู่ 11

        ด้านการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด แยกจากโรงเรียนบ้านทุ่งวัง เมื่อ ปี 2527 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย-ป.6 โดยส่งบุคลากรไปประจำที่โรงเรียน จำนวน 4 ท่าน (หมุนเวียนเปลี่ยนกันไป)

        บริเวณพื้นที่บ้านทุ่งวัง ในอดีตเป็นที่อยู่ของคนโบราณในยุคสมัยขอมเรืองอำนาจ ภายใต้บริบทวัฒนธรรมของอาณาจักรเจนละบกที่ยังคงเหลือร่องรอย มีบาราย (คูน้ำ) รอบหมู่บ้าน มีทั้งหมด 7 เนิน พบพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยหินศิลาแลง (สีอมส้ม) ประดิษฐานอยู่บนแท่นหินทราย ถูกไฟเผาทำลายต้นไม้เป็นแสนตอ ยกเว้นองค์พระพุทธรูปไม่ถูกทำลาย ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ปัจจุบันกลายเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา สันนิษฐานว่าสร้างรุ่นเดียวกับพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรด อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

       ชุมชนบ้านทุ่งวัง มีอัตลักษณ์เด่นของวัฒนธรรมชาวไทย-เขมร ที่ยังคงเหลืออยู่ การบริหารจัดการสถานศึกษาในลักษณะโรงเรียนเป็นหรือชุมชนเป็นฐานและการกระจายอำนาจสู่โรงเรียนสาขา จึงเป็นการบริหารที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ผู้บริหารคนเดิม นายพินิจ เข็มทอง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนบ้านท่าม่วง กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 และขอต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ สู่รั้วดงแสนตอ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเป็นดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ขับเคลื่อนด้วยฐานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : 

 
     
     
     
     
     
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”