Menu
 

วันนี้ (11 กันยายน 2558) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT ) เพือขยายผลให้กับคณะครูแกนนำในโรงเรียนสังกัด ณ จุดอบรมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวฯ อำเภอนาโพธิ์ เป็นโครงการที่่ดำเนินการต่อเนื่องจากการอบรม Train the Trainer ที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะครูในอำเภอนาโพธิ์ร่วมในพิธีเปิดการอบรม

         ผู้เข้ารับรับการอบรมในโครงการเป็นคณะครูแกนนำ (Trainer) ในโรงเรียนสังกัด  จำนวนทั้งสิ้น 300 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอสตึกและอำเภอคูเมือง วันที่ 11-12 กันยายน  รุ่นที่ 2 อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอนาโพธิ์  วิทยากรในการฝีกอบรม เป็น Smart Trainer ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะทำงานโครงการ DLIT จำนวน 5 คน  โดยมีนายเชิดชัย รักษาอินทร์ และนายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

       การอบรมตามโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมครูแกนนำ (Trainer) ของแต่ละโรงเรียน  นำไปขยายผลอบรมในโรงเรียน การสร้างเครือข่าย ตลอดจนสร้างและพัฒนาสื่อต้นแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 1. DLIT Classroom 2. DLIT Resources 3. DLIT Digital Library 4. DLIT PLC (Professional Learning Community) 5. DLIT Assessment

        DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

       การอบรมอบรมครูแกนนำทุกโรงเรียนในสังกัด ในครั้งนี้สำรวจลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก นายจรัส พรดีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวฯ คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ทั้งนี้เพื่อที่จะให้การดำเนินการอบรมเร็จตามวัตถุประสงค์ และคณะครูที่เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถนำเอาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป.../

       โรงเรียนบ้านทุ่งวัง มีข้าราชการครูที่เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ คือ ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ และคณะครูที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  1.  นางนวลฉวี  วงษ์สมบัติ  2.  นางเสาวนีย์  แถวนาชุม  3.  นายทองสูณ  บัวมาตย์  4.  นางสุพิชชญา ศรีเจริญ 5. นายกิตติพงษ์  วงศาสนธิ์ และ 6. นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์

 
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  
  แบ่งปัน :   
     
     
   
   
     
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”