Menu
 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 "ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ " ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหงส์ โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา และพิธีเปิด (29 สิงหาคม 2558) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา สร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา นักกีฬาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 3,500 คน

       การจัดแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2558 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักกีฬา-กรีฑา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งทีมแข่งขันออกเป็น 8 ทีม (สาย) ดังนี้ 1) ทีมสตึกA 2) ทีมสตึกB 3) ทีมแคนดง 4) ทีมคูเมืองA 5 ทีมคูเมืองB 6) ทีมพุทไธสง 7) ทีมนาโพธิ์ และ8) ทีมบ้านใหม่ไชยพจน์ ประเภทของกีฬาที่แข่งขันประกอบไปด้วย ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอล(ชาย-หญิง )  เซปักตะกร้อ(ชาย-หญิง)และเปตอง(ชาย-หญิง) และกรีฑา (ลู่) โดยมีการคัดสายกีฬาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้ได้ตัวแทนในแต่ละทีม

       พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา และการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน โดยมีนายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงานโครงการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นักเรียนทุกคนที่เป็นนักกีฬา ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักชนะ รู้จักแพ้ และรู้จักอภัย การแข่งขันกีฬาประจำปี 2558 นับได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และได้มาตรฐานของการแข่งขัน ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักกีฬาทุกคน ได้มีโอกาสสัมผัสสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาต่อไปในอนาต และขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : Facebook @มานิต กีรตินิตยา/ @Sukrit Buriram Phutthaisong

 
   
     
     
  นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงานพิธิเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  
     
   นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน/ลั่นฆ้องชัย  
     
     
     
     
     
     
     
   ดาวน์โหลด  : |กำหนดการ-พิธีเปิด| |ระเบียบการแข่งขัน| |คำสั่งพิธีเปิด|  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”