วันนี้(4 ก.ค.2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) เนื่องว้นคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการกล่าวรายงานของ นายไกวัล เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พอสว. จัดทำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปีงบประมาณ 2559 ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 4 กรฏาคม 2559

ด้วยสมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ได้ทรงตระหนักถังปัญหาความขาดแคลน การบริหารทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม เมื่อยามเจ็บป่วย จึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2512 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือมูลนิธิ พอ.สว. และจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์วิทยุ พอ.สว. งานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตสาธารณสุข

หลังจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์แล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อมา ได้ทรงงานโดยเสด็จพระราชดำเนินหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในจังหวัดต่าง ๆ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชัก ฯ เป็นต้น

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นว้นคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้ร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการคมนาคม ระดับ 2 ตาม กชช.2 ค และประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวตของตนเอง โดยใช้ จปฐ.24 ตัวชี้วัดทางด้านสาธารณสุขเป็นเกณฑ์ ได้คัดเลือกบ้านหนองแวง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ในการดำเนินการในครั้งนี้ บ้านหนองแวง เป็นหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของประชาชน กรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน

ในการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. เป็นการออกให้บริการตรวจรักษา และบริการทันตกรรม รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฏรในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ประกอบด้วย แพทย์ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัคร พอ.สว.จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สตึก แคนดง และคูเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตึก แคนดง และคูเมือง สำนักงานกาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กองร้อย ตชด. 216 ประโคนชัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่วนราชการอื่น ๆ

 
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์