วันนี้(16มกราคม 2559) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครูประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านสตึก (หอประชุมแก้วประเสิรฐ) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้าราชการครูในสังกัด ร่วมงานวันครู จำนวน 1200 คน ภายใต้คำขวัญวันครู ปี 2559"อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ" ได้รับเกียรติจาก นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี ดังกำหนดการจัดงานดังนี้

เวลา 07.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 
                    พรรษา (หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 
                   9 รูป

เวลา 08.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก 
                   (สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู

เวลา 09.00 น. นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่ประกอบพิธี ดนตรี บรรเลงเพลง
                   มหาฤกษ์ 
                   - ประธานลงนามถวายพระพร/ถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                   - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   - ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
                   - ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์
                   - พระสงฆ์อนุโมทนาและให้พร (เดินทางกลับ)
                   - นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา
                   - นายสมชาย อังกุละศรี ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
                   - ประธานในพิธี (นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก) มอบโล่ เกียรติบัตร เข็มคุรุสดุดี ให้กับครูที่ได้รับรางวัล (จำนวน 249 คน)
                   - ประธานในพิธี มอบมาลัยกรแก่ครูอาวุโสนอกประจำการและครูอาวุโสในประจำการ และประกอบพิธี 
บูรพาจารย์
                   - นายฉัตรชัย ธีรฆวนิช ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
                   - นายทองม้วน ศรีเจริญ ครูอาวุโสนอกประจำการ (อ.ก.ค.ศ. สพป.บร.4) นำกล่าวระลึกถึงพระคุณ 
บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ ด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาที
                   - นายนุกูล เวศสุวรรณ์ ครูอาวุโสประจำการ (ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาด) นำกล่าวคำปฏิญาณตน
                   - ประธานในพิธี กล่าวคำปราศัยและพบปะเพื่อนครู
                   - ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลง 1) เพลงพระคุณที่สาม 2) เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาและ 3) เพลง สรรเสริญพระบารมี

เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี (ข้าราชการนอกประจำการ- บำนาญ) รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


       ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ งานของครู จึงเป็นการนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีหลักการ และครูเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ครูที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบ และเป็น "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นแม่ และเป็นครูแห่งแผ่นดิน" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ต่อพสกนิกรทุกอาชีพ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศนั้น ได้พระราชทานพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทแก่พสกนิกรในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท

       วันครูอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ จนทำให้การจัดงานวันครูในปีนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ.../

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา/ไชยสิทธิ์ ผาเจริญรายละเอียดลิงก์ : http://www.ictbr4.org/newsm/specialnewstab6/188-kroosauk2559.html

 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/3y5j6

 

                      นายวรยุทธ์  สายแสงจันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
                 
                     นางเพชรรัตน์  สายแสงจันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 

                            นางปราณี  คำมี  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ