วันนี้ (13 เมษายน 2559) นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมและคณะผู้ติดตาม เป็นประธานในพิธีงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง บ้านทุ่งวัง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นายสมพร บูรณะขจร นายกอบต.ทุ่งวัง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน เยาวชนในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวังและใกล้เคียง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง (อบต.) ได้เห็นความสำคัญและการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น อันดีงามและให้งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวังและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ สนองต่อการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองแห่งความสุข "...บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1..."

กิจกรรมประกอบด้วย 
06.00 น. พิธีบวงสรวงหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ 
เวลา 07.30 น. ทุกขบวนพร้อมเพรียงกัน ณ สนานีอนามัยหลังเก่า บ้านตุงเวียง ประกอบด้วย
      - ขบวนที่ 1 ขบวนรถแห่สรงน้ำพระ (เครื่องบวงสรวง ขบวนธง/ตุง)
      - ขบวนที่ 2 เด็กและเยาวชนนุ่งขาวห่มขาว
      - ขบวนที่ 3 เทพีสงกรานต์
      - ขบวนที่ 4 ขบวนฟ้อนรำ พร้อมรถแห่ (ม.6 บ้านหนองทัพค่าย)
เวลา 09.00-10.00 น. พิธีนมัสการหลวงพ่อใหญ๋ดงแสนตอ 
      - สรงน้ำพระ/เปลี่ยนผ้าหลวงพ่อใหญ่ดงแสนต
เวลา 10.00-10.30 น.
พิธีเปิด โดยนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมคณะผู้ติดตาม
เวลา 10.30-11.30 น. การแสดงบนจำนวน 4 ชุด
      - ชุดที่ 1 นครศรีตุงเวียง (โรงเรียนบ้านทุ่งวัง)
      - ชุดที่ 2 เรือมตรษ (โรงเรียนบ้านหนองครก)
      - ชุดที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแวง
      - ชุดที่ 4 ทูบีนัมเบอร์วัน (นักเรียนในหมู่บ้านทุ่งวัง)
เวลา 11.30-12.00 น.
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้านเขตบริการตำบลทุ่งวัง 15 หมู่บ้าน
      เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
      เวลา 13.00 น. ฟังธรรมเทศนา โดยพระมหานรินธร ปสนฺโน (หลวงตาสุจย์)
      เวลา 14.30 น. การแสดงศิลปะพื้นบ้าน
     เวลา 18.00 น. พิธีปิด/เสร็จพิธี

"...ท่ามกลางตอไม้นับแสน ๆ ตอ มีการค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย บนแห่นหินทรายพิงกับต้นมะค่าแต้ ...ที่เปล่งแสงประกายเจิดจ้า บนโนนดินสูงของเก่าทวาราวดี...เป็นที่มาของประวัติหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพา ของจังหวัดบุรีรัมย์ คนที่มาดำรงตำแหน่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมาเคารพสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคง..."

       การจัดนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอประจำปี 2559 เริ่มระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2559 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณจัดงาน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์ และคณะผู้ติดตามสนับสนุน งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

       ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งวัง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านหนองครก และโรงเรียนบ้านหนองแวง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       ขอขอบพระคุณ นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.สตึก พ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รองผกก.สภ.สตึก นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายกอบจ.บุรีรัมย์, นายกฤษณะศักดิ์ ศาลางาม สจ.อำเภอสตึก เขต 1, นายอภิชาติ เจริญรัมย์ สจ. อำเภอสตึก เขต 2, นายประทีบ เฟื่องสุข ผจก.ธกส.อำเภอสตึก, นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์ศรี นายกเทศบาลตำบลศรีสตึก นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นางอุทุมพร จารุสิทธิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองครก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัดส่วนท้องถิ่น และ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน.../

ข่าว/ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ธนายุต นนทเสน/พันธกานต์ กาดนอก