วันนี้ (12 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง และโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธียกฉัตรศาลาการเปรียฐ วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม หมูที่ 3 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดการดังนี้
       - ทุกฝ่ายพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
       - พระสงฆ์ 9 รูปประจำอาสนสงฆ์
       - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (พลอากาศตรีวิรัตน์ เปี่ยมหก)
       - เจ้าหน้าที่อารธนาศีล/ พระสงฆ์ให้ศีล
       - ผู้แทนวัดกล่าวรายงานประวัติวัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม (ผอ.รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์)
       - นิมนต์ประธานสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ช่อฉัตร/ผูกด้ายสายสิญจน์/เจิมและปิดทอง 3 แผ่นที่ฉัตร
       - ประธานฆราวาส ผูกผ้าสีที่ฉัตร และคล้องพวงมาลัย 2 ชาย
       - ประธานสงฆ์ และประธานฆราวาส ขึ้นชิางนั่งถือสายสินจน์ เพื่อยกช่อฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลาการเปรียญ (ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พนักงานลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
       - ประธานฆราวาส และคณะถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
       - พระสงฆ์อนุโมทนา/เสร็จพิธี

       วัดวัดโพธิ์ศรีตรีวนารามตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งวัง (คุ้มสะแกน้อย) อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลาง ต.สะแก ต.ทุ่งวังและต.ท่าม่วง พื้นที่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนเก่าโบราณมาก่อน ต่อมาในปี พ.ศ.2554 ได้มีชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา บริจาคที่ดินและได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งหมด 23 ไร่ ได้นิมนต์พระมหาเสนอ อานันโท มาประจำที่วัดดังกล่าว ได้ร่วมกันสร้างกุฏื ที่พักสงฆ์ชั่วคราวเพื่อปฏิบัติธรรม อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน วันที่ 28 กันยายน 2555 นายประสิทธิ์ ภู่พวง ได้ทำเรื่องขออนุญาตสร้างวัดขึ้นในที่ดินดังกล่าว จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ชื่อว่า วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม ในปัจจุบัน มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ 11 รูป แม่ชี 4 คน และศิษย์วัดอีก 2 คน

       การก่อสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญ และประกอบพิธีทางศาสนา งบประมาณก่อสร้างประมาณ 9 ล้านบาท โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ประกอบดวย พลอากาศตรีวิรัตน์ เปี่ยมหก พันตรีไชยา โสมประยูร พร้อมด้วยคณะ, คุณพ่อสมพงษ์ ต้นจันทร์ คุณเดชา สกุลมีทรัพย์ คุณแม่บด วงศ์สุรินทร์ พร้อมดวยญาติมิตรตระกูลสุทธิโส คุณพ่อหิน ประภัสสร พลเอกภานุวัฒน์ สาตามาน สจ.กฤษณะศักดิ์ ศาลางามและคุณอดุลศักดิ์ สาลีสีดา.../

       โรงเรียนบ้านทุ่งวัง นำโดย ผอ.รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรม วางแผน เพื่อร่วมมือกับชุมชนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธต่อไป

 
 

ภาพกิจกรรม  Google Drive : https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_X3AtYXNFRDFjU0k&usp=sharing
                     Facebook : https://www.facebook.com/thungwangsatuk5/photos/?tab=album&album_id=647212368769466


ข่าว ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ธนายุต นนทเสน   ครูอัตราจ้าง