วันนี้(9 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง (อบต.ทุ่งวัง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น ณ สนามหน้าทีว่าการ อบต.ทุ่งวัง พิธีเปิดโดย นายสมพร บูรณขจร นายกอบต.ทุ่งวัง โดยมีนางสาวกรรณิกา พันธ์งาม หัวหน้าส่วนการศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้  1) เพื่อให้ครอบครัวชุมชนสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนเด็ก 2) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และ  3) เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง โรงเรียนและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง


     กิจกรรมการแสดงประกอบด้วย การแสดงจากโรงเรียนในสังกัด ตำบลทุ่งวัง 4 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองครกและโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด กิจกรรมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งวัง, วัดพลาญชัย, บ้านโคกอะโตด, บ้านหนองแวง, และบ้านดอนแก้ว กิจกรรมประกอบด้วย

     1) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา
     2) การคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
     3) การวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น
     4) การย่อความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     5) การตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งวัง
     6) การส่งเสริมกมรเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จาก กศน.อำเภอสตึก
     7) กิจกรรมนันทนาการ จากสถานีตำรวจภูธร อำเภอสตึก
     8) กิจกรรม ส่งเสริมการแสดงออก (เกมส์ การตอบปัญหา เกมส์ร้อยลูกปัด, เหยียยไข่ช้าง, กรอกน้ำใส่ขวด และฮูลาฮูป

     นอกจากนี้ผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบสิ่งของ ขนม และโรงทานเพื่อจัดทำอาหารเลี้ยงเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน


     ในส่วนของโรงเรียนบ้านทุ่งวัง นำโดย ผอ.รังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม ส่วนในระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้น้กเรียนมาร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้มอบของรางวัล เพื่อร่วมในกิจกรรมวันเด็ก และนักเรียนระดับช่วงชั้นที 2 ได้ร่วมแสดงบนเวที เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถของเด็ก ๆ นักเรียน ดังคำขวัญวันเด็กปีนี้ ของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทีมอบให้เด็ก ๆ ปีนี้ว่า "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

 

 
     
   
Showlist data is not configured
 
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/3xwop