Menu
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 จำนวน 7 โรง และ 1 สาขา จำนวน 85 คน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

พิธีเปิด โดยนายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 การประชุมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประจำปี 2559 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน นำเสนอโครงการ เพื่อการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่โดยการแนะนำบุคลากรที่ย้ายเข้ามาใหม่ และปิดประชุม เวลา 16.00 น.

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 
                                                         ภาพกิจกรรม  
     
     
     
     
     
   
   
     
   
  ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/folderview?id=0BznEAiC-j3r_ejRVUlhiczByNW8&usp=sharing  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”