Menu

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีนักกีฬาจากทั้ง 7 โรง และ 1 สาขา ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านทุ่งวัง  2) โรงเรียนบ้านหนองแวง  3)  โรงเรียนบ้านกระสัง  4) โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 5)  โรงเรียนบ้านหญ้าคา  6) โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน  7)  โรงเรียนบ้าหนองครก และ 8 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 85 คน โดยมีนายบรรจง  พวงธรรม เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน 


       พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายทองม้วน ศรีเจริญ ข้าราชการบำนาญ โดยมี นายสมภาร กุลสิงห์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นักกีฬาอาวุโส ได้รับเกียรติจาก นายถวิล แสนเมืองแก้ว รองผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง


       กีฬาที่ทำการแข่งขันประกอบด้วย 1) ฟุตบอลชาย ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ฟุตบอลหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) วอลเลย์บอลชาย-หญิง(ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 3) เซปัคตะกร้อ (ชาย-หญิง) ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 4) เปตองผสม (ชาย-หญิง) 5) ฟุตบอลผสม ระดับอนุบาล 6) กรีฑา (ลู่) วิ่งทางตรง 60 เมตร, 80 เมตร 100 เมตรและ 200 เมตร (ชาย-หญิง)


       การแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2557 ได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันในเดือนธันวาคม ของทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ทางกลุ่มโรงเรียนและสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีนโนบายเน้นผลสัมฤทธิ์ทางเรียน โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นรอยละ 3


       การแข่งขันกีฬาประจำปีนี้ ได้ลดขั้นตอนลง เช่น ขบวนพาเหรดกองเชียร์ การเชียร์ กรีฑาประเภทวิ่งผลัด ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนบางโรงเรียนมีกิจกรรมมาก ในส่วนของพิธีปิดได้รับเกียรติจากนายพินิจ เข็มทอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นประธานในพิธีปิด ขอขอบคุณผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาในปีนี้

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบกันใหม่ในปีการศึกษา 2558 ในช่วงภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมการแข่งขัน วันที่ 20 มี.ค.58 ในส่วนของพิธีปิดได้รับเกียรติจากนายพินิจ เข็มทอง ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นประธานในพิธีปิด ขอขอบคุณผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาในปีนี้.../

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   

 

ข่าวภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
แบ่งปัน :  |FANPAGE @โรงเรียนบ้านทุ่งวัง|

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”