Menu

วันนี้(5 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. นายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนดำเนินการประชุมคณะทำงานเข้าค่ายวิชาการ

ด้วยกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ โดยมอบหมายให้ นางอุทุมพร จารุสิทธิกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองครก นายจันทร์เพ็ง ทารเวท ผอ.โรงเรียนบ้านกระสัง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก การเข้าค่ายวิชาการ "บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และพัฒนาความรู้ ความสามารถ เทคนิคของการทำข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ และให้ดำเนินการทดลองสอบจริง ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ต่อไป.../

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”