Menu

 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรฯ โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557  ผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับชมรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บร.4 นางสาวคำพัน กำมุขโช ประธานชมรม และนายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์  


       การทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่โรงเรียนไผ่มุ้งและโรงเรียนวัดคูบัว สังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 100 คน โดยแบ่งกันไปศึกษาดูงาน โรงเรียนไผ่มุ้ง 50 คน และโรงเรียนวัดคูบัว 50 คน  และยังได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านมังกรสวรรค์ และวัดป่าเลไลย์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีนักเรียนจำนวน 64 คน ข้าราชการครู 3 คน ผู้บริหาร 1 คน จัดการเรียนการสอนเน้นคุณภาพผู้เรียนโดยทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แบบคู่ขนาน หมายถึงการปรับให้เข้ากับบริบทและความพร้อมของโรงเรียนบ้าง ไม่ได้ยึดจากการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งหมด ให้ความสำคัญกับครูในโรงเรียนมากกว่าครูตู้ (ในโทรทัศน์) นอกจากนี้ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน โดยบูรณาการให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน และสภาพชุมชน สร้างความตระหนักผู้ปกครอง ชุมชนให้มีความรู้สึกรักโรงเรียน เป็นเจ้าของโรงเรียน จึงได้รับสนับสนุนแรงกาย แรงทรัพย์จากชุมชนในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย.../


ข่าว/ภาพ : ผอ.สมภาร กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

บ่งปัน : |โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง|  |โรงเรียนวัดคูบัว|

   
    ภาพกิจกรรม โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง    
         
         
         
         
         
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”