Menu

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำน้กงานส่งเสริมการศึกษาเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

       การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของนักเรียนทุกคน เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการแต่งแต่งคณะกรรมการระดับศูนย์ประสานการสอบ คณะกรรมการรับส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ (หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการกำกับห้องสอบ) ทุกโรงเรียน ดังนี้

       1. กำหนดให้กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม (20 กลุ่ม) เป็นศูนย์ประสานการสอบ
       2. แต่งตั้งประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการสอบ และประสานงานระหว่าง สำน้กงานเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในกลุ่มโรงเรียนนั้น ๆ
       3. คณะกรรมการประจำสนามสอบให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหัวหน้าสนามสอบ
       4. แต่งตั้งครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 คน : 3 ห้องสอบเป็นกรรมการกลางฯ
       5. แต่งตั้งกรรมการกำกับห้องสอบ โดยการสลับกรรมการจากต่างโรงเรียน 2 คน ต่อ 1 ห้องสอบ ทำหน้าที่ดำเดนินการจัดสอบตามแนวปฏิบัติในคู่มือฯ และกำกับการสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด

       ทั้งนี้เพื่อในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใสได้มาตรฐานทุกสนามสอบ ในส่วนของอำเภอสตึก นายพนม ศรีนอก (กลุ่มสตึก 1-2) นายอำนวย พุทธชาติ (กลุ่มสตึก 3-4) และดร.ถาวร พอสม (กลุ่มสตึก 5-6) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ออกนิเทศติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจในการดำเนินการสอบ NT โดยการต้อนรับของผู้บริหารคณะครูในโรงเรียนสังกัด.../

 

                              สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มสตึก 5

 

                       สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มสตึก 5

 

                         สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มสตึก 5

 

                 สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มสตึก 5

 

                 สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง กลุ่มสตึก 5

 

                           สนามสอบโรงเรียนบ้านกระสัง กลุ่มสตึก 5

 
       ดร.ถาวร พอสม ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

  

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”