Menu

วันนี้(25 ธันวาคม 2557) เวลา 10.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 ประชุมสัญจร ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านอะโตด ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่คณะกรรมการกลุ่ม ครูวิชาการโรงเรียน และครูวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) โดยมี นายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นประธานในการดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระฯ สรุปผลการประชุมดังนี้ 

1. ยินดีต้อนรับผู้บริหาร โรงเรียนบ้านกระสัง นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 
2. การสอบคัดเลือกผู้ผู้บริหาร/รอง (รายละเอียดค้หาได้ในหนังสือราชการ- E-Office) 
3.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค. 2557 ณ จังหวัดสกลนคร (กลุ่มสตึก 5 คือ ร.ร.บ้านทุ่งวัง ร.ร.บ้านหนองแวง ร.ร.บ้านกระสัง และ ร.ร.บ้านหนองปุน) 
4. ผลการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ สพป.บร.4 ได้เหรียญทอง 125 เหรียฐเงิน 48 เหรียญทองแดง 23 และได้เข้าร่วม 20 ได้ลำดับที่ 1-3 (5 รายการ) เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
5. การทดสอบ Pre-O-NET ในวันที่ 18-19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดูรายละเอียดผลการแข่งขันได้ที่ http://www.buriram4.com/primarydata/preonet2 
6. แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) การทดสอบ O-NET ปี 2557 (สรุปปัญหา ที่พบในปีที่แล้วคือ พื้นฐานของเด็กนักเรียนไม่เท่ากัน ครูไม่รู้จักเด็กพอเนื่องจากหลายโรงเรียน ครูหมุนเวียนภาย ในกลุ่มก็มีปัญหาหลายอย่าง เด็กขาดความรับผิดชอบ จัดทำข้อสอบ เพื่อให้เด็กได้ฝึกและวิเคราะห์ข้อสอบ และ ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง)
7. กีฬากลุ่มโรงเรียน (เดือนมีนาคม 2558) ยังไม่มีรายละเอียด กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ (จะประชุมอีกครั้งหนึ่ง) 
8. กิจกรรมวันครูอำเภอสตึก ปี 2558 วันที่ 24 ธค.57 มีการประชุมวางแผนของคณะทำงาน จัดงานวันครู (ดูรายละเอียดในข่าว www.onestopbr4.net) รายละเอียด คำสั่ง คณะทำงานจะคุยกันในกลุ่มย่อย รอรายละเอียดในวันที่ 5 มค.2558 
9. โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน ครั้งต่อไป ประชุมที่โรงเรียนบ้านหนองครก 
10. โครงการณาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มสตึก 5 และการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมกลุ่มสตึก 5(ขายสลากกินแบ่ง ได้ 34,200 บาท) 
11. โครงการจัดทำเว็บไซต์กลุ่ม (กำลังจัดทำอยู่)

 

   
   
   

 

 

ข้อมูล-ภาพ Facebook @อินทิรา  เนืองภา/ Line ประยูร  ยะปะตัง
สรุป :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”