Menu

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ป่าอุดมทรัพย์ ริมฝั่งลำชี บ้านหนองทัพค่าย-บ้านกอก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง (กองลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่) จำนวน 260 คน
       2. โรงเรียนบ้านหนองแวง (กองลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่) จำนวน 140 คน
       3. โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน (กองลูกเสือสามัญ) จำนวน 35 คน
       4. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด จำนวน 30 คน
ผู้กำกับทั้ง 4 โรงเรียน จำนวน 45 คน โดยมี นายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 เป็นที่ปรึกษาพร้อมทั้งผู้บริหารทั้ง 4 โรง ได้แก่ นายพินิจ เข็มทอง นายสมภาร กุลสิงห์ และนายถวิล แสนเมืองแก้ว

       การเข้าเข้าพักแรมในปีนี้ ทางกลุ่มได้ใช้สถานที่ ซึ่งเป็นทำเลริมฝั่งลำชี ที่สภาพพื้นที่เหมาะสมในการสร้างค่ายชั่วคราว ที่ยังขาดความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน อาทิไฟฟ้า ห้องน้ำห้องส้วม ที่พักชั่วคราว การดำเนินการสร้างค่ายชั่วคราว ในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนทุกโรงเรียนและสามารถให้บริการแก่โรงเรียนต่าง ๆ ได้ในอนาคต โดยเฉพาะโรงเรียนในอำเภอสตึก ที่สามารถมาใช้บริการได้ในปีต่อ ๆ ไป


       ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้การดำเนินการสร้างค่าย เข้าค่ายในครั้งนี้สำเร็จตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข (พ.ศ.2545) ในด้านการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของผู้เรียน ต่อไป.../

-------------------------------
  
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม   |Facebook ชมรมครูไอซีที|

 

 
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”