บุรีรัมย์ - อปท.บุรีรัมย์ 209 แห่ง รวมกว่า 5,000 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลกระจายอำนาจและจัดสรรงบลงสู่ท้องถิ่นเต็มรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ


       วันนี้ (18 มี.ค.) นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากทั้ง 23 อำเภอ 209 แห่งในจังหวัดกว่า 5,000 คนร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีต่อเบื้องพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ที่บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
       
       ทั้งนี้ เพื่อสำนึกและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองครั้งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
       
       คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 18 มี.ค.ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีกุศโลบายอันกว้างไกลในการกระจายอำนาจ วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง
       
       นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ จะประพฤติตนเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดีและเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พร้อมกันนี้ยังขอให้รัฐบาลได้กระจายอำนาจและจัดสรรงบประมาณลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อท้องถิ่นจะได้นำงบประมาณไปบริหารจัดการและพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 มีนาคม 2558 16:10 น. (แก้ไขล่าสุด 18 มีนาคม 2558 16:56 น.)