วันนี้(19 มิถุนายน 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ ค่ายลูเสือศูนย์พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมชาย อังกุละศรี  ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถประสงค์ 1) เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถเป็นผู้นำ เป็นผู้ช่วยครู ดูแลเพื่อนในสถานศึกษา ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกัน

 

       ในการอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อำเภอสตึก-แคนดง จ้งหวัดบุรีรัมย์) จำนวน 26 โรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนละ 1 คน รวม 26 คน ลูกเสือ-เนตรนารีหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 208 คน รวมทั้งหมด 234 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สถานที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนทศพรวิทยา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ โรงเรียนละ 8,000 บาท ในการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 208,000 บาท

       ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีเจตนารมณ์และความตั้บใจอันแน่วแน่ที่จะลดปัญหาภัยของยาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ทีต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฏหมายที่เข้มงวด และจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดทำแผนป้องกันปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็ฯกรอบแนวทางกรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องก้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้นำนโยบายดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชน/วัยรุ่น (อายุ 13-19 ปี) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนต่อไป.../

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ชิตษณุ  จีระออน

 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที|
ดาวน์โหลด : ภาพจาก Facebook  ,   ภาพจาก Google Drive
                  คำสั่ง, กำหนดการฝึกอบรม