วันนี้(13 มีนาคม 2558) เวลา 09.00 น.  นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน "การจัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อนตามโนบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อ  สามัญศึกษา" และมหกรรมถนนอาชีพ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพสตึก ต.นิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมี นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
ศึกษาเป็น 51 ต่อ 49 ภายในปี 2558 เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเห็นว่าการเรียน สายอาชีวศึกษานั้น จะช่วยให้ผู้เรียนมีงานทำใได้มากกว่าและมีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงการมี กรายได้ที่สูงขึ้น โดยมีการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อน กิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ความ เข้าใจการดำเนินการจัดกิจกรรมการแนะแนว และ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อสาย อาชีวศึกษามากขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและครูแนะแนว 52 คน นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดอำเภอสตึกและอำเภอแคนดง (สพป.บุรีรัมย์ เขต 4) 26 โรง นักเรียนจำนวน 678 คน

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดการจัดกิจกรรมแนะแนวผู้เรียนเพื่อขับเคลื่อนตามนโยลายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา และมหกรรมถนนอาชีพ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาต่อไป


       มหกรรมถนนอาชีพ OPEN HOUSE เป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 10 หลักสูตร ประกอบด้วย การทำป้ายทะเบียนจิ๋ว(ช่างยนต์) การทำป้ายชื่อห้อยคอ(ช่างกลฯ) การทำปลั๊กเช็คไฟ (ช่างไฟฟ้า) การทำต่างหู/ตุ๊กตา RLC (ช่างเชื่อม) การเพ้นท์แก้ว (บัญชี) การทำตุ๊กตาโมเดลกระดาษ (คอมพิวเตอร์) การทำภาพกรอบรูป (คอมพิวเตอร์) การเพ้นเล็บ (ชมรมเสริมสวย) และการทำดอกไม้วาเลนไทน์ (สามัญฯ)

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นักเรียนได้รับความรู้จากการแนะแนวการศึกษาต่อและการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ในปีการศึกษา 2558 เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างน่วนงานต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวได้ทั่วถึง 100% ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพสตึกต่อไป


       ขอขอบคุณ รองผอ.วิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะวิทยากร นายศิริพงษ์ วีระภัทรกุล ผู้จัดการบริษัทรุ่งยนตรกิจ อำเภอสตึก  
จังหวัดบุรีรัมย์ นางชนาพร ประบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 ผู้บริหาร
สถานศึกษา และนายระเบียบ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส.ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้.../

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

แบ่งปัน :   |ข่าวศูนย์บริการการศึกษา| |ข่าว สพฐ.|  |@ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4|
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์ สพป.บร.4