วันนี้(29 ธันวาคม 2557) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดนโยบายพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้

       1. โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) กลุ่มผู้บริหารที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ ผู้บริหารสังกัด กลุ่มคูเมือง 1 กลุ่มแคนดง 2 กลุ่มสตึก 1 กลุ่มสตึก 2
และกลุ่มบริหารงานบุคคล
       2. โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) กลุ่มผู้บริหารที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มคูเมือง 2 กลุ่มแคนดง 1 กลุ่มสตึก 3 กลุ่มนาโพธิ์ 2 และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
       3. โรงเรียนบ้านคูขาด กลุ่มผู้บริหารที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มคูเมือง 3 กลุ่มนาโพธิ์ 1 กลุ่มสตึก 6 กลุ่มพุทไธสง 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เอกชนและหน่วยตรวจสอบภายใน
       4. โรงเรียนบ้านหัวช้าง กลุ่มผู้บริหารที่ศึกษาดูงาน ได้แก่ กลุ่มคูเมือง 4 กลุ่มบ้านใหม่ฯ 1 กลุ่มสตึก 5 กลุ่มพุทไธสง 2 และกลุ่มนโยบายและแผน
       5. โรงเรียนบ้านดงยายเภา ผู้บริหารที่ศึกษาดูงานได้แก่ กลุ่มพุทไธสง 1 กลุ่มสตึก 4กลุ่มบ้านใหม่ฯ 2 กลุ่มคูเมือง 5 และกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

       ตัวแทนแต่จุดที่ศึกษาดูงานนำเสนอกระบวนการในการบริหารจัดสถานศึกษา และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนทศพรวิทยา
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการทดสอบธรรมะก่อนการประชุม และประชุมตามระเบียบวาระการประชุม.../

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
       ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (นายศักดา จ้นทร์ฝอย ) แจ้งให้ทราบ
       - กิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นการเรียนลัดที่สุด
       - การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี 2 อย่างคือ เพื่อการสอบและเพื่อการสื่อสาร หากต้องการเพื่อสอบ ให้เน้นท่องศัพท์ "มือเขียน ปากพูด ตาดู หูฟัง " หลาย ๆ รอบ ส่วนเพื่อการสื่อสารเน้นการพูดสื่อความ เทอมหน้าจะมีการแข่งขันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ กำลังให้ศึกษานิเทศก์ รวบรวมคำศัพท์ ให้
โรงเรียนเตรียมการไว้เลย
       - เรื่องผ้าป่าสามัคคี การสะสมบุญบารมี
       - กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4
       - นโยบาย สพฐ. 3 จุดเน้น ใน 4 ไตรมาส ได้ส่ง line ให้ประธานกลุ่มแล้วให้แชร์ให้ผู้บริหารในกลุ่มและครูต่อไป
       - การสอบผอ.รร. แทนตำแหน่งว่าง ภายในกุมภาพันธ์ มีทั้งกลุ่มคัดเลือกกับกลุ่มสอบ
       - การสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพป.บร.4 มี 4 ตำแหน่ง ภายใน ก.พ. 2558 และกลุ่มทั่วไป มี.ค. 2558 มีสอบภาค ก ผ่านจึงมีสิทธิ์สอบภาค ข
ผ่านจึงมีสิทธิ์สอบภาค ค ซึ่งคาดว่าจะมีครูใหม่ทันเปิดเทอมแน่นอน
       - เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้บที่แล้ว  
       (ครั้งที่ 4/2557) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทร้พย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

     1. กลุ่มอำนวยการ
         - สนง.สกสค. จัดสร้างพระพฤหัสบดี เพื่อเช่าบูชาเป็นวัตถุมงคล (รายละเอียดติดต่อกลุ่มอำนวยการ)

     2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 2 รายงานผลในเดือนมกราคม 2558
         - คู่มือคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน รายละเอียดในคู่มือฯ
         - การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.บร.4 (จัดทำในรูปแบบผ้าป่าสามัคคี)

     3. กลุ่มนโยบายและแผน
         - การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และให้โรงเรียนดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของโรงเรียน
         - การจัดทำ ปร.4 ปร.6 การจัดทำงบประมาณค่าวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
         - สพป.บร.4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ในปีงบประมาณ 2557-2558 (รายละเอียดในบันทึกการประชุมประจำเดือน)
     4. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา
         - กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
         - ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ได้ชนะเลิศ 3 รายการ รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 2 รายการ (รวมเหรียญทอง 125 เหรียญ เหรียญเงิน 48 เหรียญ เหรียญทองแดง 23 เหรียญ เข้าร่วม 20 รวมทั้งหมด 216 กิจกรรม)
         - การประมวลผลสอบ Pre-O-NET ระหว่างวันที่ 18-16 ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ Primary Data สพป.บร.4
(http://www.buriram4.net/primarydata/preonet2/seea2.php )
- โครงการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันวิชาการระด้บนานาชาติ ปี 2557 สมัครได้ที่เว็บไซต์ สพฐ.
     5. กลุมบริหารงานบุคคล
         - ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
           (ผอ. จำนวน 25 ตำแหน่ง/ รองผอ. 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย จำนวน 4 โรงเรียน)
(รายละเอียดดูจากหนังสือราชการ)
     6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
         - แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย พ.ศ.2558 แจ้งแบบ ลย.01 ได้
         - แจ้งผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2558 (รายละเอียดจากหนังสือราชการ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       - การศึกษาดูงานและจัดประชุมครั้งต่อไป จับสลากได้ อำเภอแคนดง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

       - ไม่มี -

      ขอขอบคุณ นายพีระพงษ์ - นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารโรงทศพรวิทยา บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในดำเนินการประชุม ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครู โรงเรียนบ้านดงยายเภา , โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ,  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) , โรงเรียนบ้านคูขาดและโรงเรียนบ้านหัวช้าง ที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาแหล่งเเรียนรู้ในสถานศึกษา ตลอดจนการเยี่ยมชมการบริหารจัดการสถานศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกลุ่ม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในการอำนวยความสะดวกในส่วนของการลงทะบียน รักเอกสาร การทดสอบก่อนการอบรม เป็นอย่างดียิ่งฯ.../


----------

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ทานิน จันทะขาล
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ชิตษณุ จิระออน/อ.รชฎ ชะรุมรัมย์/ อ.สมภาร กุลสิงห์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         
 แบ่งปัน :  ภาพกิจกรรม   |ร.ร.ทศพรวิทยา| |ร.ร.บ้านหนองเกาะฯ| |ร.ร.ดงยายเภา|