Menu
   

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนิน การทดสอบ Pre-O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกโรงเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการมอบหมายให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 20 กลุ่ม เป็นศูนย์ประสานการสอบ ดำเนินการและบริหารจัดการ มีประธานกลุ่มโรงเรียน เป็นผู้กำกับดูแล และศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ประสานงานระหว่างศูนย์และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ โรงเรียนเสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบสำหรับนักเรียน ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 30 บาท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  คนละ 40 บาท

         การดำเนินการทดสอบ มอบหมายให้ศูนย์ประสานทั้ง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์ สพป.บร.4 ศูนย์บริการการศึกษา อ.สตึกและศูนย์การเรียนรู้อ.คูเมือง แจกจ่ายเอกสาร ทั้งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารประกอบต่าง ๆ รับส่งเอกสารและอำนวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้บริการแก่กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 20 กลุ่ม

        ♦ การทดสอบ Pre-O-NET เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระหลัก ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,สัมคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) และเพื่อให้สถานศึกษาเห็นคามสำคัญของการนำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามระดับการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ

       ♦ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จนทำให้กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารจัดการทดสอบ Pre-O-NET ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้...

       ♦ การรายงานผลสอบถามประเด็นป้ญหาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Line) ทั้งการโพสต์ข้อความ (Post) แสดงความคิดเห็น (Comments) แบ่งปัน (Share) ชอบ (Like) ข้อความเน้น (Hashtage) (#) ตามไปดูภาพบรรยากาศการการทดสอบ Pre-O-NET กัน. ../

   
   

 


 
 
   

ภาพบรรยากาศสนามสอบ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5

   
      
         
         
         
         
         
     ประกาศผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   ประกาศผลการสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   
     ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : สรุปสาระสำคัญจากหนังสือราชการ/คำสั่ง
ภาพ : ขอขอบคุณภาพ จาก Facebook/Line ของทุกท่านที่แบ่งปัน ...  [ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม]
   
         
         
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”