Menu

 

   

       เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสพฐ.เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ จะเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายกฤษฎากร ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผอ.สพม.33 (สุรินทร์) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบธงสำหรับการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งต่อไป...

กำหนดการพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2557

       ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       เวลา 16.00 น. - นักเรียน ครู แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน พร้อมกัน

                             ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                           - การแสดงของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

      เวลา 17.00 น.  - ประธานในพิธี (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทางมาถึงหอประชุม

                            มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                          - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                          - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพป.สกลนคร เขต 1)

                          - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1

                             (ดร.เทวรัฐ โตไทยะ) กล่าวรายงาน

                          - ประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้สนับสนุนงาน

                          - ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                            ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

                          - ประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

                            ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดสุรินทร์)

                          - การแสดงของเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

      เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกลับ

 

ข้อมูลอ้างอิง : กำหนดการพิธีเปิด/ปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เอกสารประกอบ)

ข่าว/ภาพ :  @กอร์ป  ตระกูลจันทร์ ประชาสัมพันธ์ สพม.32

แบ่งปัน :  |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|

   
         
         
         
         
       
       

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”