Menu

 

   

กระแสสื่อโซเชียลมีเดียมาแรง ทั้ง Facebook, Line และ Twitter, Intstagram ...ตลอดจนการรายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 และการแข่งประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2557... มาแรง รวดเร็วทันใจ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ ทั้งการโพสต์ข้อความ (Post) แสดงความคิดเห็น (Comments) แบ่งกัน (Share) กดชอบ (Like) ตลอดจนการทำ Hashtage(#)

ผลการประกวด (อย่างไม่เป็นทางการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ภายใต้การบริหารจัดการของ นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 คนใหม่ ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ณ สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ติดตาม สรุปผลการแข่งขันทักษะ ....(อย่างไม่เป็นทางการดังนี้)

   

 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ  ครั้งที่ 64

ลำดับที่

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

นักเรียน/ครู

1

การงานอาชีพ

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

98

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านหนองขวาง

1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ดินราบรัมย์

2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันทะพร้าว

3. เด็กชายอนุชา  ยอดประทุม

1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน

2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน

2

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

97

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนบ้านตาหล่ำ

1. เด็กชายฐิตินันท์  โพธิ์ดีรัมย์

2. เด็กชายรพีภัทร  พูนสวัสดิ์

1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ

2. นางสำรวย  มูลป้อม

3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

84

ทอง

ชนะเลิศ

โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

1. เด็กชายกฤษดาวุฒิ  พันธุ์ฉลาด

1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล

4

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

91.25

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

โรงเรียนบ้านเขว้า

1.เด็กหญิงพิญชธิดา  มูลทอง

2. เด็กหญิงมาวลี  เริ่มรักรัมย์

1. นายเสริม  พรมบุตร

2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน

5

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

84

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

โรงเรียนบ้านชุมแสง

1. เด็กหญิงสุภาพร  ชึรัมย์

1. นางสาวปราณีต  ชึรัมย์

6

OBEC AWARDS

ระดับปฐมวัย ด้านวิชาการ

91.66

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

โรงเรียนบ้านละกอ

นางสุภาพ กันยายน

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ลำดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

ผู้เข้าประกวด

สำนักงาน / โรงเรียน

1

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

92

ทอง

เหรียญทอง

นางเพลินจิตร นัดกล้า

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

2

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

91.66

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง

นางสุภาพ กันยายน

โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

3

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

86.11

เงิน

เหรียญเงิน

นางlสุวรรณี ชิณภา

โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

4

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

81

เข้าร่วม

เข้าร่วมประกวด

นายเปรียญ พรมไธสง

โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

5

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

87

เงิน

เหรียญเงิน

นายคำเพียร นามอาษา

โรงเรียนบ้านคูขาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

6

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

82.35

เข้าร่วม

เข้าร่วมประกวด

นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา

โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

7

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

84.28

เข้าร่วม

เข้าร่วมประกวด

นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ

โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

 

 
 

 

   ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ อ.คูเมือง

 
 

 
 

  

ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

 
 

 

 
 

   

    ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.คูเมือง

 
 

       นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เยี่ยมชมให้กำลังใจ นักเรียน คณะครูที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม  2557

 
     
 

                                                       

                                                  สื่อบนโซเชียลมีเดีย (Facebook)

 
     
     
     

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : รายงานผลการแข่งขันฯ [งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ]  [รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.]
ภาพ : ขอบคุณ @Facebook @Line ทุกท่าน ที่แบ่งปัน

  (@Ubon Pradubchote, @มรกต ภู่ประเสริฐ, @วิลาวัลย์ รักษาธรรม ราสระคู, @Sukrit Buriram Phutthaisong, @Kruphap Lagorschool)

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”