Menu

ระดับชั้น
จำนวนักเรียน

ครูจำชั้น/ครูที่ปรึกษา

ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา
  ชาย   หญิง   รวม
ระดับก่อนประถมศึกษา                                                                                      
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1                                      นางประจวบ  ปิงกุล                 ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(เกษตรศาสตร์)            
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ว่าง         
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 นางจุฑารัตน์  ชุ่มสูงเนิน  ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ค.บ.(ปฐมวัย)
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ว่าง
รวมระดับก่อนประถมศึกษา     
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  นายสถิตย์  ศรีสุข  ครู คศ.3 วุฒิ ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  นางดวงกมล บัวมาตย์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1  นางนวลฉวี  วงษ์สมบัติ  ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  นายสมาน วงษ์สมบัติ  ครู คศ.3 วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  นางเสาวนีย์  แถวนาชุม  ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2  นางทัศนีย์  อุ่นทานนท์  ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  นางเลขา  สมบัติทิพย์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  นางขนิษฐา   บริบูรณ์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.(หลักสูตรแลการสอนภาษาอังกฤษ)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  นางสมาภรณ์  พลพา  ครู คศ.3  วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  นางเพชรรัตน์  สายแสงจันทร์  ครู คศ.3  วุฒิ ค.บ.(จิตวิทยาการแนะแนว)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  นายประยูร  จินดาศรี  ครู คศ.3  วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  นางปราณี  คำมี   ครู คศ.3  วุฒิ ค.บ.(สังคมศึกษา)
       รวมจำนวนนักเรียน
       ระดับประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  น.ส.รักษ์สุดา ทรัพย์มาก        ครู คศ.2 วุฒิ ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  นายสมชัย  เกาะกิ่ง  ครู อัตราจ้าง วุฒิ ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1  นายวรยุทธ์  สายแสงจันทร์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(การประถมศึกษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  นางวิมล  แต้มสีคราม  ครู คศ.3 วุฒิ กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์  ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  นายทวี ง้าวไข่น้ำ  ครู คศ.3 วุฒิ ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
       รวมจำนวนนักเรียน
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
       รวมจำนวนนักเรียน
             ทั้งหมด

      หมายเหตุ  (ไม่ได้ประจำชั้น)
            
           
  1. ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์          ครู คศ.3 วุฒิ ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)  สอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
              2. นายวิลัยศักดิ์  อาจทวีกุล       ครู คศ.3 วุฒิ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)  สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
              3. นายประยูร ยะปะตัง             ครู คศ.3  วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) สอนรายวิชา สุขศึกษาพลศึกษา
              4. นางสุพิชช์ญา  ศรีเจริญ        ครู คศ.1 วุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สอนรายวิชา (ว่าง)

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”