อัตลักษณ์ : เทคโนโลยีเด่น เน้นทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : เกษตรอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ดี รำศรีตุงเวียง

คำขวัญ : คุณธรรมเด่น  เน้นปลูกจิตทางปัญญา  รักษาวัฒนธรรม  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ

พุทธสุภาษิต : สุวิชาโน ภวํโหตุ (ผู้มีวิชาดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :  พระสุจิรพุทโธ

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-แดง

      สีเหลือง        คือ    ความมีคุณธรรม  ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา
     

    
  สีแดง         คือ    ความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ในทางที่ดีงาม


สัญลักษณ์ (Logo)

       - เทียนที่ส่องสว่าง เปรียบประดุจดังปัญญาที่ก้าวหน้าและพัฒนาการ

      - ดอกบัว 3 ดอก คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

      - สัญลักษณ์ ทว. หมายถึง ทุ่งวังลูกเจ้าพ่อดงแสนตอ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นทองกวาว (ต้นจาน)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า


เพลงมาร์ชทุ่งวัง

                       คำร้อง – ทำนอง  นายประเพียร  เถกิงผล

แดงเหลืองนามกระเดื่องก้องไพศาล            คนกล่าวขานชื่อทุ่งวังนั้นลือเลื่อง

เราน้องพี่พัฒนาพารุ่งเรือง                         สร้างชื่อเฟื่องสถาบันให้ลือไกล

สัญลักษณ์อักษรย่อตัว ทว.                         ดอกบัวต่อเปลวเทียนสว่างไสว

ดั่งอาวุธเก่งกล้าพัฒนาไกล                        ส่องแสงในดงแสนตอก่อการศึกษา

สุวิชาโน ภวังโหตุ                                       เราเชิดชูนำทางด้วยปรัชญา

เกียรติขจรฟูเฟื่องพัฒนา                           ผู้มีวิชาย่อมเป็นผู้เจริญ

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น                                เน้นคุณธรรม นำเทคโน คนสรรเสริญ

ตะเคียนหนูคู่โรงเรียนเพียรจำเริญ              ศิษย์เผชิญโลกภายนอกอย่างภาคภูมิ


ภาพประกอบ