Menu


อัตลักษณ์ : เทคโนโลยีเด่น เน้นทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ : เกษตรอินทรีย์ ข้าวพันธุ์ดี รำศรีตุงเวียง

คำขวัญ : คุณธรรมเด่น  เน้นปลูกจิตทางปัญญา  รักษาวัฒนธรรม  นำเทคโนโลยีสารสนเทศ

พุทธสุภาษิต : สุวิชาโน ภวํโหตุ (ผู้มีวิชาดี ย่อมเป็นผู้เจริญ)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :  พระสุจิรพุทโธ

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-แดง

      สีเหลือง        คือ    ความมีคุณธรรม  ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา
     

    
  สีแดง         คือ    ความแข็งแกร่ง เข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ ในทางที่ดีงาม


สัญลักษณ์ (Logo)

       - เทียนที่ส่องสว่าง เปรียบประดุจดังปัญญาที่ก้าวหน้าและพัฒนาการ

      - ดอกบัว 3 ดอก คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

      - สัญลักษณ์ ทว. หมายถึง ทุ่งวังลูกเจ้าพ่อดงแสนตอ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน :  ต้นทองกวาว (ต้นจาน)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า


เพลงมาร์ชทุ่งวัง

                       คำร้อง – ทำนอง  นายประเพียร  เถกิงผล

แดงเหลืองนามกระเดื่องก้องไพศาล            คนกล่าวขานชื่อทุ่งวังนั้นลือเลื่อง

เราน้องพี่พัฒนาพารุ่งเรือง                         สร้างชื่อเฟื่องสถาบันให้ลือไกล

สัญลักษณ์อักษรย่อตัว ทว.                         ดอกบัวต่อเปลวเทียนสว่างไสว

ดั่งอาวุธเก่งกล้าพัฒนาไกล                        ส่องแสงในดงแสนตอก่อการศึกษา

สุวิชาโน ภวังโหตุ                                       เราเชิดชูนำทางด้วยปรัชญา

เกียรติขจรฟูเฟื่องพัฒนา                           ผู้มีวิชาย่อมเป็นผู้เจริญ

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น                                เน้นคุณธรรม นำเทคโน คนสรรเสริญ

ตะเคียนหนูคู่โรงเรียนเพียรจำเริญ              ศิษย์เผชิญโลกภายนอกอย่างภาคภูมิ


ภาพประกอบ

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”