Menu

1. หมู่บ้านในเขตบริการ

            1.1 บ้านทุ่งวัง               หมู่ที่  1   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.2 บ้านต่ำ                  หมูที่  3    ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.3 บ้านสมหวัง            หมู่ที่   8   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.4 บ้านตารัน              หมู่ที่  10   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.5 บ้านโคกอะโตด       หมู่ที่  11   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.6 บ้านหนองเกาะน้อย  หมู่ที่  12   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.7  บ้านม่วงหวาน        หมู่ที่ 13   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

            1.8  บ้านตุงเวียง           หมู่ที่ 15   ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

     2. รหัสหนังสือราชการ

 
         รหัสหนังสือราชการโรงเรียน ๐๔๐๘๕๐๖๕

3.  ที่ตั้ง

      3.1 ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ห่างจากหมู่บ้านทุ่งวัง ประมาณ 500 เมตร  

ห่างจากบ้านม่วงหวานประมาณ 300 เมตร ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

            3.2 ระยะทางจาก  โรงเรียน ถึง สพป.บุรีรัมย์  เขต 4 ประมาณ 64 ก.ม. 

            3.3 ที่ดินของโรงเรียนมี ๓ แปลง

                   3.2.1 แปลงที่ 1 จำนวน 39 ไร่ 59  ตรว. (ที่ตั้งโรงเรียน)

                   3.3.2 แปลงที่ 2 จำนวน 8 ไร่ (ติดหนองระโยง) ที่ตั้งสถานีตำรวจชุมชน (เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในอดีต)

                   3.3.3 แปลงที่  3  จำนวน 8 ไร่  1 งาน ที่ตั้งโรงเรียนบ้านโคกอะโตด   

     4. ลักษณะของโรงเรียน

           4.1 ที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5

           4.2 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 2  ของ สปจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2534

           4.3  โรงเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีการศึกษา 2542

           4.4  โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา  ปีการศึกษา  2539  

           4.5  โรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2544

           4.6  โรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2544

     4.7  โรงเรียนต้นแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา  2552
     4.8  โรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่  2 ปีการศึกษา  2553  
     4.9  โรงเรียนวิถีพุทธ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

5.  อาคารเรียนอาคารประกอบ

     5.1  อาคารเรียน  จำนวน 5 หลัง

     5.2  อาคารประกอบ

            5.2.1  โรงอาหาร     จำนวน    1  หลัง
      
            5.2.2  โรงฝึกงาน     จำนวน    1  หลัง

            5.2.3  หอประชุม      จำนวน    1  หลัง

            5.2.4  บ้านพักครู     จำนวน    7  หลัง

            5.2.5  ส้วม            จำนวน   3 หลัง  20 ที่


  
5.3  สนามกีฬา

           5.3.1  สนามกีฬาฟุตบอล        จำนวน  1  สนาม

                  5.3.2  สนามกีฬาวอลเลย์บอล  จำนวน  2 สนาม

                  5.3.3  สนามกีฬาบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม

                  5.3.4  สนามกีฬาเซปัคตะกร้อ  จำนวน  1  สนาม

                 5.3.4  สนามกีฬาเปตอง  1      จำนวน 1 สนาม

         5.4  แปลงเกษตร/สระน้ำ

                5.4.1  สระน้ำ  จำนวน  2 สระ

                5.4.2  พื้นที่ปลูกผัก/ไม้ผล  จำนวน 3 ไร่

                5.4.3  พื้นที่ทำนา  จำนวน  5 ไร่


ภาพประกอบ

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”